Regulamin sklepu internetowego AVTEST.pl

Definicje

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.avtest.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Produktów.
 4. Produkt – Wydanie Cyfrowe, Wydanie Papierowe lub Prenumerata.
 5. Wydanie Cyfrowe – zabezpieczony znakiem wodnym plik w formacie pdf zawierający pojedyncze wydanie miesięcznika Audio-Video w rozdzielczości graficznej 200 dpi;
 6. Wydanie Papierowe – jeden egzemplarz drukowanego miesięcznika Audio-Video;
 7. Prenumerata – 11 kolejnych Wydań Cyfrowych lub wydań Papierowych (Prenumerata Roczna) albo 6 kolejnych Wydań Cyfrowych lub Wydań Papierowych (Prenumerata Roczna);
 8. Rejestracja Konta – nadanie loginu i hasła Klienta w Sklepie.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Wydania Cyfrowego lub Wydania Papierowego zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 13. Właściciel Sklepu – Audio-Projekt Arkadiusz Filip Kulpa, ul. Wiślana 57/20, 05-092 Łomianki Dolne, NIP 113-144-45-83, REGON 015214301
 14. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych i spełniania świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), Ustawie Prawo telekomunikacyjne t.j. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489).

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://sklep.avtest.pl jest prowadzony przez Właściciela Sklepu.
 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany do:
  • Podawania prawidłowych danych teleadresowych do doręczania przesyłek, adresu mailowego oraz numeru telefonu;
  • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku:
  • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i właściwymi przepisami prawa.
 5. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

Oferta Sklepu i formy płatności

 1. Oferta sklepu obejmuje Wydania Cyfrowe i Wydania Papierowe oraz Prenumeratę. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer zamówienia lub czego ono dotyczy.
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu DotPay – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Dostęp do Produktu Cyfrowego zostanie przydzielony automatycznie po otrzymaniu przelewu;
 4. Dokonując zapłaty za Produkt, Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, należy wejść na stronę internetową https://sklep.avtest.pl, a następnie dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  imienia i nazwiska, a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej Zamówienie w jego imieniu oraz danych do faktury.
  adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na odpłatność zamówienia.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty.
 5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie Zamówienia.
 8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Zakupy można dokonywać zarówno bez rejestracji konta, jak również z opcją rejestracji konta.
 10. Rejestracja konta jest wymagana w przypadku zakupu Prenumeraty łączonej lub prenumeraty PDF.
 11. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego podczas składania zamówienia, oznaczonych jako wymagane.
 12. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy zakupach posługuje się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień w historii, a także zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.
 14. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 15. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy:
  • Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
  • korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,
  • korzysta ze Sklepu internetowego w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
  • bezprawnie udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim, naruszając tym samym Prawo o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83.
 16. Dostęp do zamówionych Produktów Cyfrowych zostaje przydzielony na Koncie Klienta po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności oraz formy dostawy i jest liczony od momentu, w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie Sklepu (w przypadku szybkich płatności DotPay liczy się data realizacji płatności).
 2. W odniesieniu do wydań papierowych czas realizacji zamówienia oznacza on czas, w którym zamówienie zostanie przekazane do wysyłki.
 3. Zamówienia Wydań Cyfrowych będą realizowane:
  • najdalej w ciągu 12 godzin, jeśli zostaną opłacone za pośrednictwem szybkich płatności dotpay;
  • w ciągu 12 godzin, jeśli zostaną opłacone przelewem bankowym (liczy się termin zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu) w dzień roboczy, ale nie później niż o godzinie 15.00.
  • w najbliższy dzień roboczy, do godziny 12.00, jeśli zostaną złożone w poprzedzający weekend, w dzień ustawowo wolny od pracy, a także w piątek lub w dzień bezpośrednio poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 15.00. To samo dotyczy Zamówień opłaconych przelewem, który został zaksięgowany na koncie Sklepu po godzinie 15.00 w dni opisane w pkt. c.
 4. Zamówienia Wydań Papierowych są realizowane w następujących terminach. Jeśli dane wydanie jest dostępne w naszym magazynie, to wysyłka następuje:
  • w dni robocze nie później niż 24 godziny od zaksięgowania wpłaty lub dokonania wpłaty za pośrednictwem szybkich płatności.
  • w najbliższy dzień roboczy po weekendzie lub po dniach ustawowo wolnych od pracy, jeśli w tym czasie zamówienie zostało opłacone. Dotyczy to także zamówień opłaconych w piątek po godzinie 11.00 lub w inne dni robocze bezpośrednio poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy (święta).
 5. Jeśli dane wydanie jest niedostępne w naszym magazynie ze względu na trwający druk, wysyłka nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Dotyczy to również zamówień więcej niż jednego Wydania Papierowego do paczkomatu, w przypadku którego to zamówienia jedno z wydań jest jeszcze niedostępne. Zastrzeżenie to nie dotyczy zamówień o wartości przekraczającej 50 zł — w takim przypadku wysyłka może zostać rozdzielona, po uprzednim kontakcie z Klientem.

Sposoby dostawy

 1. Zamówione Wydania Papierowe dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na specjalne życzenie klienta możemy je dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatu. W tym przypadku prosimy jednak o kontakt z redakcją przed złożeniem zamówienia.

Koszty dostawy

 1. Wydania Papierowe są dostarczane pośrednictwem Poczty Polskiej w wariancie priorytetowym bez dodatkowych opłat. Dotyczy to również prenumeraty.
 2. Zamówienia powyżej 8 szt. są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki są w tym przypadku bezpłatne.

Czas dostawy

 1. Przesyłki realizowane przez Pocztę Polską (priorytetowe) nie są rejestrowane, zatem nie ma możliwości ich śledzenia. Zwykle przesyłka priorytetowa dociera w ciągu 2-3 dni roboczych. Przesyłki priorytetowe zwykle dochodzą w ciągu 2-3 dni. Przesyłki kurierskie są dostarczane w ciągu 1 lub 2 dni roboczych.
 2. Sklep nie odpowiada za przekroczenie czasu dostawy, jednak w przypadkach rażących opóźnień, które przekraczają 14 dni roboczych, uwzględni Reklamację Klienta.

Reklamacje

 1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów Cyfrowych zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail: prenumerata@av.com.pl lub telefonicznie na numer: 508 872 084.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie najpóźniej do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. W przypadku problemów ze ściągnięciem Wydań Cyfrowych prosimy o kontakt pod adresem: webmaster@av.com.pl.

Zwroty kosztów i zakupionych Produktów

 1. Klientowi, który skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zwrot 100% poniesionych kosztów Zamówienia.
 2. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku uznania reklamacji, zwrot należnej klientowi kwoty nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od przesłania decyzji Klientowi.
 4. Zwrot zakupionego Produktu na podstawie uznanej przez Sklep Reklamacji powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty jej pozytywnego rozpatrzenia przez Sklep.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klientowi który zakupił Prenumeratę w wersji papierowej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w myśl art. 30 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Z prawa tego Klient może skorzystać w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego egzemplarza czasopisma. W tym celu powinien przesłać oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając e-mail na adres: prenumerata@av.com.pl, ewentualnie list polecony na adres Sklepu. Zwrot kosztów zamówionej Prenumeraty nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty zwrotu Wydania Papierowego.
 2. W przypadku gdy Klient chce odstąpić od Umowy Sprzedaży po terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, będzie to możliwe wyłącznie z uwzględnieniem potrącenia kosztów już wysłanych do Klienta Wydań Papierowych lub Wydań Cyfrowych, co wynika z Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, rozdział 4, art. 38, pkt. 10.
 3. W przypadku zakupionych pojedynczych Wydań Papierowych lub Wydań Cyfrowych, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie obowiązuje w myśl Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, rozdział 4, art. 38, pkt. 10.
Home
Moje konto
Koszyk
Szukaj